ГКД

¤ ГКД 34.02.305––2002. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от энергетических установок. Методика определения. (УДК 662.611:66.074.3. Викиди забруднюючих речовин у атмосферу від енергетичних установок. Методика визначення.


ГН

¤ ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе рабочей зоны

¤ ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

¤ ГН 1.1.701-98 Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов


ГОСТ/ДСТУ

¤ ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

¤ ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

¤ ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

¤ ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

¤ ГОСТ 17.5.3.01-78 Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов

¤ ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования

¤ ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов

¤ ДСТУ 3910-99 "Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій"

¤ ДСТУ 3911-99 "Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги"


ДБН

¤ ДБН Б.2.4-3-95 Державні будівельні норми України. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

¤ ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування

¤ ДБН Планировка и застройка городских и сельских поселений

¤ ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище(ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

¤ ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва


ДК

¤ Державний класифікатор України. Класифікатор відходів. ДК 005-96, затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 29 лютого 1996 р. N 89

¤ Зміна N 2 до Класифікатора відходів (КВ) ДК 005-96, чинна від 01.05.2008


ДСП

¤ Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів N 173

¤ Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)№201


Закони

¤ Закон України "Про Червону книгу України"

¤ Закон України "Про тваринний світ"

¤ Закон України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"

¤ Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

¤ Закон України "Про пестициди і агрохімікати"

¤ Закон України "Про охорону атмосферного повітря"

¤ Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища "

¤ Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі "

¤ Закон України "Про основи містобудування"

¤ Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

¤ Закон України "Про мисливське господарство та полювання"

¤Закон України "Про захист конституційних прав громадян на землю"

¤ Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

¤ Закон України "Про рослинний світ"

¤ Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції "

¤ Закон України "Про відходи"

¤ Закон України "Про екологічний аудит"

¤ Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

¤ Закон України "Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами "

¤ Закон України "Про металобрухт "

¤ Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні "

¤ Закон України "Про охорону земель"

¤ Закон України "Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням "


Книги

¤ Фактор четыре. Э.Вайцзеккер, Э.Б.Ловинс, Л.Х.Ловинс

¤ Пайка металлов. Лашко С.В., Лашко Н.Ф., - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1988. - 376с.

¤ Электролитическое осаждение благородных и редких металлов. Ямпольский А.М., Л., "Машиностроение", 1971г. стр. 128.

¤ Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод: Підручник. К.: Ніка-центр, 2001


Кодекси

¤ Кодекс України про адміністративні правопорушення


Листи

¤ Лист від 28.01.2008 р. N 1425/7/15-0817 Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі "Про особливості адміністрування збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2008 році"

¤ Лист від 22.01.2008 р. N 613/5/15-0816 "Щодо сплати збору за спеціальне використання водних ресурсів"

¤ Лист від 22.05.2008 р. N 6540/20/10-08 "Щодо надання роз'яснень стосовно дотримання природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами"

¤ Лист від 27.05.2008 р. N 15/2-3-319 "Щодо дотримання природоохоронного законодавства у сфері поводження з відходами"


Методики

¤ Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов

¤ Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов в атмосферу загрязненных веществ от основного технологического оборудования предпиятий агропромышленного комплекса, перерабатывающих сырье жив-го происх-я(мяс-ты, клеевые, жел. з-ды)

¤ Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов загрязненных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования предприятия пищеконцентрационной промышленности

¤ Временная методика расчета количества загрязняющих веществ, выделяющихся от неорганизованных источников станций аэрации бытовых сточных вод

¤ Руководство по проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий

¤ Методика расчета выделений(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при производстве металлопокрытий гальваническим способом(по величинам удельных показателей)

¤ Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86

¤ Временные методические указания по определению выбросов загрязняющих атмосферу веществ от объектов очистных сооружений 0212.13-97

¤ Дополнение к "Временным методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих атмосферу веществ от объектов очистных сооружений 0212.13-97

¤ Временные рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в результате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха

¤ Инструкция по проектированию,эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов

¤Методика инструментально-расчетного определения выбросов с поверхностей выделения загрязняющих атмосферу веществ

¤ Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материаллов

¤ Методические рекомендации по установлению границ санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов, групп предприятий, производственных зон в условиях высокоплотной и жилой застройки

¤ Методические рекомендации. Установление границ и площадей общих санитарно-защитных зон промышленных узлов и групп предприятий

¤ Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров

¤ Определение опасности предприятия и ширины его СЗЗ с помощью номограммы

¤ Положение о порядке разработки, согласования и утверждения проектов организации санитарно-защитных зон в городе Москве

¤ Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Москва

¤ Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон(СЗЗ) промышленных предприятий, групп предприятий

¤ Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами

¤ Правила расчета выбросов при производстве металлопокрытий гальваническим способом

¤ Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от неорганизованных источников для предприятия ПНО Якуталмаз

¤ Временные рекомендации "Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы"

¤ Методическое издание. Практикум по лицензированию сбора, использования, обезвреживания, транспортировки, размещения опасных отходов

¤ Методика расчета выделений(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах(по величинам удельных выделений). Санкт-Петербург, 2000г.

¤ Методика расчета выделений(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов(по величинам удельных выделений)

¤ Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности

¤ Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых сбросов вредных веществ в поверхностные водные объекты(Уточненная редакция)

¤ Методика по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах(сбросах) в атмосферу(водоемы) на объектах газового хозяйства

¤ Викиди забруднюючих речовин у атмосферу від котлів комунального сектору потужністю менше 50 МВт. Методика визначення

¤ Сборник удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

¤ Методические указания по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями Министерства бытового обслуживания РСФСР, 1989 г.

¤ Сборник методик по расчету содержания загрязняющих веществ в выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосферы. Донецк, 1994г.

¤ Методика проведения инвентаризаци выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий(расчетным методом). 1998г.

¤ Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 1995р.

¤ Методические указания по расчету количественных характеристик выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от основного технологического оборудования предприятий агропромышленного комплекса, перерабатывающих сырье животного происхождения(мясокомбинаты, клеевые и желатиновые заводы). Москва, 1997г.

¤ Показники емісії(питомі викиди)забруднюючих речовин від процесів електро-, газозварювання, наплавлювання електро-, газорізання та напилювання металів. Київ, 2003р.

¤ Методика расчета выделений(выбросов)загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов(на основе удельных показателей),1997г.

¤ Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності. Київ 2000р.

¤ Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов агропромышленного комплекса. М., 1992 г.

¤ Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час. М, 1999. + Методическое письмо НИИ Атмосфера от 17 мая 2000 года N 335/33-07 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по "Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час" + Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера N 335/33-07 от 17 мая 2000 г. "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по "Методике определения выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час"


Накази

¤ Наказ №108 "Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ... "

¤ Наказ Державного комітету рибного господарства України від 15 січня 2008 року N 4 "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах"

¤ Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 08.11.2007 р. № 12052/11/10-07 "Щодо роз’яснень у галузі охорони атмосферного повітря"

¤ Наказ від 19 червня 2002 року N 232 "Про затвердження переліків галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР"

¤ Наказ Державного комітету статистики України від 3 червня 2008 року N 172 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища"

¤ Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 2 липня 2008 року N 795 "Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі"

¤ Наказ Державного комітету статистики України від 20 жовтня 2008 року N 396 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна)"

¤ Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 7 липня 2008 року N 342 "Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення"

¤ Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22 жовтня 2008 року N 541 "Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт"

¤ Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 вересня 2008 року N 464 "Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства"

¤ Коментар до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10.09.2008 N 464 "Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства "

¤ Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України N 465 від 13.12.2001 "Про затвердження Порядку реєстрації установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обгрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності"

¤ Наказ Державного комітету статистики України від 13 листопада 2008 року N 452 "Про затвердження Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів"

¤ Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 грудня 2008 року N 639 "Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря"

¤ Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17 лютого 1999 року N 41 "Про затвердження форми реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання"

¤ Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 року N 8 "Про затвердження Методики розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об'єктів поводження з твердими побутовими відходами"

¤ Наказ Державного комітету статистики України від 6 вересня 2000 року N 293 "Про затвердження методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності"


Норми

¤ Нормы естественной убыли этилового спирта при хранении, перемещении и транспортировках железнодорожным, речным и автомобильным транспортом

¤ ВНТП-АПК-09.06. Відомчі норми технологічного проектування. Системи видалення, обробки, підготовки та використання гною. Київ, 2006


Постанови

¤ Постанова від 19 березня 2008 р. N 212 Київ "Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)"

¤ Постанова КМУ від 23 липня 2008 р. N 665 Київ "Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу"

¤ Постанова КМУ від 14 січня 2009 р. N 16 Київ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

¤ Постанова КМУ від 27 грудня 2008 р. N 1139 Київ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)"

¤ Постанова КМУ від 31 жовтня 1995 р. N 870 Київ "Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу"

¤ Постанова КМУ від 3 серпня 1998 р. N 1216 Київ "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів"

¤ Постанова КМУ від 31 серпня 1998 р. N 1360 Київ "Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів"


ПОТ-РО

¤ ПОТ РО 14000-005-98 Положение. Работы с повышенной опасностью.


Програми

¤ Расчет выбросов загрязняющих веществ от стационарных дизельных установок(Программа создана на основе Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. Спб. 2001.)

¤ Расчет выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от энергетических установок( выполнен по методике «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от энергетических установок», ГКД 34.02.305-2002.)


РД

¤ РД-17-86 Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предреятий нефтепереработки и нефтехимии

¤ РД 39.142-00 Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования

¤ РД 52.04.52-85 Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. 1986г.


СанПіН

¤ СанПиН 2.3.4.704-98 Санитарные правила и нормы. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Производство спирта этилового ректификованого и ликероводочных изделий

¤ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов


СН

¤ СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

¤ СН Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на територии жилой застройки

¤ СН 455-73 Нормы отвода земель для предприятий рыбного хозяйства


СНіП

¤ СНиП 2.04.01-85 Строительные нормы и правила. Водоснабжения. Наружные сети и сооружения

¤ СНиП 2.04.03-85 Строительные нормы и правила. Канализация. Наружные сети и соружения

¤ СНиП 2.07.01-89 Строительные нормы и правила. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

¤ СНиП 2.04.05-91*У Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование

¤ СНиП ІІ-12-77 Строительные нормы и правила. Часть ІІ. Нормы проектирования. Защита от шума

¤ СНиП ІІ-89-80* Строительные нормы и правила. Генеральные планы промышленных предприятий

¤ СНиП ІІ-97-76 Строительные нормы и правила. Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий Москва 1977

¤ СНиП ІІ-3-79 Строительные нормы и правила. Строительная теплотехника

¤ СНиП 2.01.01-82 Строительные нормы и правила. Строительная климатология и геофизика

¤ СНиП 2.04.01-85* Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий


Укази

¤ Указ Президента України N 186 від 3 березня 2008 року "Про проведення Весняної толоки з озеленення та благоустрою"


Інше

¤ Конституція України

¤ Удельные показатели для свекло-сахарных заводов

¤ Перелік методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди

¤ Ценник на экологические работы(вводится в действие 01.01.95г.), г. Киев

¤ Вартість робіт, пов’язаних з розробленням документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

¤ Збірник нормативно-правових актів в галузі охорони атмосферного повітря/ За ред. О.І.Бондаря - Київ: Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мінприроди України, 2008.

¤ Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів І-ІІІ класів небезпеки

¤ Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

¤ Форма первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари"

¤ Форма №2-ТП(повітря)(річна), затверджена наказом Держкомстату України від 03.06.2008 р. N 172 "Звіт про охорону атмосферного повітря"

¤ Журнал регистрации измерений содержания оксида углерода и углеводородов в отработанных газах автомобилей

¤ Протокол вимірювання вмісту оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобіля

¤ Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Том І, Донецьк, 2004

¤ Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Том ІІ, Донецьк, 2004

¤ Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. Том ІІІ, Донецьк, 2004

 

 
 
 
 

 

© 2017 Незалежна екологічна лабораторія ЕОЛ, м. Хмельницький

Використання матеіалів, без дозволу адміністрації - ЗАБОРОНЕНО!

Розробка сайтів: NEW.vn.ualist_btn